Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vind je mijn gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden ik je persoonsgegevens verwerk, wat je rechten zijn, wat ik doe om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Mijn gegevens

Van Koppen Support Services
Kaapstander 26
2291MD Wateringen

Telefoonnummer: 06-38641959
KVK-nummer: 85394343

Website: www.mendelvankoppen.nl
E-mailadres: info@mendelvankoppen.nl 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat ik contact kan opnemen en zodat ik mijn producten of diensten kan leveren. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Ik verkoop je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht. 


Persoonsgegevens die ik verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

      Adresgegevens

      E-mailadres

      Functie

      Telefoonnummer

      Voor- en achternaam

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@mendelvankoppen.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar: info@mendelvankoppen.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Ik wil je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik back-ups, een beveiligde internetverbinding en wachtwoorden voor elektronische systemen.

Bewaring persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl